วิธีการใช้งาน Admin ตั้งค่าพื้นฐานให้กับ User บน SmarterMail

40 views October 26, 2021 November 25, 2021 admin 0

ระดับของการจัดการ Email Hosting จะแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ

Primary Administrator = เป็นผู้ถือสิทธิใหญ่สุดในการตั้งค่าและแก้ไขข้อมูลบนโฮส
Domain Administrator = จะมีสิทธิเกือบทั้งหมดของ Primary แต่ไม่สามาถปลด Primary ออกจากการเป็น Admin ได้
User = เป็น User พื้นฐาน ไม่สามารถตั้งค่าบนโฮสได้

การมอบสิทธิจะสามาถทำโดย Primary มอบสิทธิให้ User เป็น Admin หรือ Admin มอบสิทธิให้ User เป็น Admin ได้ โดยการมอบสิทธิให้เข้าไปที่ผู้ใช้การ แล้วกดเปิด Domain Administrator เมื่อเสร็จแล้วกด Save

ให้ Admin กดเข้าที่ User ที่ต้องการเปลี่ยนแล้วกด Change Password

กำหนด Password ใหม่ที่ต้องการ เสร็จแล้วกด Save

การตั้งค่า User Status จะมีทั้งหมด 3 สถานะ ดูรายละเอียดได้จากด้านล่าง เมื่อเสร็จแล้วกด Save

Enabled = ผู้ใช้จะเข้าจัดการเมลได้ตามปรกติ
Disabled (allow mail) = ผู้ใช้จะไม่สามารถเข้าใช้งานเมลได้ แต่เมลจะยังเข้ามาปรกติ
Disabled (do not allow mail) = ผู้ใช้จะไม่สามารถเข้าใช้งานเมลได้ และจะไม่รับเมลเข้ามาอีก

การปรับจะมีหน่วยเป็น MB หากปรับเป็น 0 = Unlimited จะไม่จำกัดพื้นที่ เมื่อเสร็จแล้วกด Save
*หากปรับเป็น Unlimited แล้ว แต่เมื่อพื้นที่การใช้งานรวมของโฮสเต็มเมลก็จะหยุดรับเช่นกัน

จะเป็นการเปิด-ปิดสิทธิในการแก้ไขด้วยตนเอง เมื่อเสร็จแล้วกด Save
* สิทธิ Admin สามารถเปลี่ยน Password ได้หาก User จำรหัสไม่ได้

หากเปิดการตั้งค่า Forwarding ตัว User และ Admin สามารถ ตั้งค่าให้เมลที่ส่งเข้ามาทุกฉบับส่งต่อไปยังเมลที่กำหนดไว้ และกำหนดว่าเมื่อส่งต่อแล้วให้ทำการลบหรือยังเก็บเมลไว้บนเซิฟเวอร์ เมื่อเสร็จแล้วกด Save

การตั้งค่าปริมาณการส่งออกของ User ดูรายละเอียดได้จากด้านล่าง เมื่อเสร็จแล้วกด Save

Outbound Messages per Hour = กำหนดจำนวนส่งออก (ฉบับ/ชั่วโมง , 0 = ไม่จำกัด)
Message Throttling Action = เมื่อถึงกำหนดให้มีการตอบสนอง (None = ไม่มี , Delay = เลื่อนการส่งอก , Reject = ปฏิเสษการส่งออก)
Outbound Bandwidth per Hour = กำหนดปริมาณส่งออก (MB/ชั่วโมง , 0 = ไม่จำกัด)
Bandwidth Throttling Action = เมื่อถึงกำหนดให้มีการตอบสนอง (None = ไม่มี , Delay = เลื่อนการส่งอก , Reject = ปฏิเสษการส่งออก)

*เซิฟเวอร์จะมีการจำกัดจำนวนและปริมาณการส่งออกรวมของทั้งโดเมน เมือมีการใช้งานรวมกันถึงกำหนด ทุก User จะไม่สามารถส่งออกได้
**เซิฟเวอร์ Smartmail ของ Z จะมีการควบคุมปริมาณการส่งออกของแต่ละโดเมนไว้ที่ 200 ฉบับ/ชั่วโมง และ 200 MB/ชั่วโมง

Was this helpful?