วิธีเปลี่ยนชื่อโดเมน WordPress ผ่าน PHPMyAdmin

62 views September 15, 2021 May 20, 2022 admin 0

วิธีเปลี่ยนชื่อโดเมน WordPress ผ่าน PHPMyAdmin

1.Copy code SQL ไปยัง Notepad ที่ใช้งาน ดังนี้

UPDATE wp_options SET option_value = replace(option_value, 'oldurl.com', 'newurl.com') WHERE option_name = 'home' OR option_name = 'siteurl';
UPDATE wp_posts SET guid = replace(guid, 'oldurl.com','newurl.com');
UPDATE wp_posts SET post_content = replace(post_content, 'oldurl.com', 'newurl.com'); 
UPDATE wp_postmeta SET meta_value = replace(meta_value,'oldurl.com','newurl.com');

 

2.เข้าไปยัง PHP MyAdmin ที่ใช้งาน

3.จากนั้นเข้าไปยัง wp-options จะพบชื่อโดเมน เดิมที่ใช้งาน ให้ทำการคัดลอกออกมา

4.เปิด notepad ที่ คัดลอกตามข้อที่ 1 ไว้ก่อนหน้า

จากนั้นให้ใส่ชื่อโดเมนเดิม ตรงคำว่า oldurl.com เช่นชื่อเดิม websitez.com เป็นต้น

หลังจากใส่ครบแล้วให้ทำการ ใส่ชื่อโดเมนใหม่ที่ต้องการใช้งานใน newurl.com เช่น z.com เป็นต้น

5.จากที่แก้ไขครบแล้ว ให้ทำการคัดลอกข้อมูลที่แก้ไขใน Notepad เพื่อนำไปวางใน PHP MyAdmin จากนั้นกด GO ระบบจะแก้ไขจากชื่อเดิมไปยังชื่อใหม่สำหรับ WordPress

 

Was this helpful?