วิธีการตั้งกรองเมลด้วย Content Filter บน SmarterMail

50 views October 28, 2021 November 5, 2021 admin 0

การตั้ง Contact Filter สามารถตั้งได้ทั้งสิทธิ Admin และ User แต่การตั้งผ่าน Admin ในหน้า Domain Setting จะทำให้การตั้งค่ามีผลทุก User และจะทำการกรองก่อนในระดับ User

1. Login เข้าหน้า Webmail


2. ตั้งค่า Content Filter

สำหรับการตั้งกรองผ่าน Admin ให้เข้าไปที่  Domain Setting(รูปเฟืองมีลูกโลกด่านล่าง) > Content Filter
สำหรับการตั้งกรองผ่าน User ให้เข้าไปที่  Setting(รูปเฟือง) > Content Filter

แล้วทำการกด New เพื่อสร้าง Filter ใหม่ หรือกดที่ Filter ที่ไว้เพื่อแก้ไข


3. กำหนดชื่อตัวกรองและการทำงาน ( General )

Name = ชื่อตัวกรอง
Match Type = การกำหนดเงื่อนไข

 • ALL conditions to be met = ต้องตรงกับเงื่อนไขทั้งหมด
 • ANY conditions to be met = ตรงตามเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง

Enable wildcards in search strings (* and ?) = เปิดใช้อักขระตัวแทน

 • * ใช้สำรหรับการกรองด้วยขึ้นต้นหรือนำหน้าทั้งหมด ยกตัวอย่างเช่น
  – sales*  =  sales01@domain.com
  – *com  contact01@domain.com
 • ? ใช้สำหรับการกรองตัวอักษรใดๆภายในข้อความที่กำหนด ยกตัวอย่างเช่น
  sales??@domain.com  =  sales01@domain.com , sales02@domain.com


4. กำหนดเงื่อนไข  ( Condition )

From Address  = กรองจากเมลที่ส่งจาก

 • From specific addresses  =  กรองจากชื่อเมล
 • From specific domains  =  กรองจากชื่อโดเมน
 • From trusted senders  =  กรองจากเมลที่อยู่บน Trusted Sender

Contains Specific Words or Phrases  =  กรองจากข้อความ

 • Subject  =  กรองจากหัวข้อเมล
 • Body  =  กรองจากเนื้อเมล
 • Subject or Body  =  กรองจากหัวข้อเมลหรือเนื้อเมล
 • From Address  =  กรองจากเมลที่ส่งจาก
 • To Address  =  กรองจากเมลที่ส่งถึง
 • Email header  =  กรองจาก Header
 • Anywhere in message  =  กรองจากทุกส่วนของเมล

To Address  =  กรองจากเมลที่ส่งถึง

 • To specific addresses  =  กรองจากชื่อเมล
 • To specific domains  =  กรองจากชื่อโดเมน
 • Only to me  =  กรองเฉพาะเมลที่ส่งถึงเรา
 • My address in to field  =  กรองจากเมลที่ส่งถึงเรา
 • My address not in to field  =  กรองจากเมลที่ไม่ได้ส่งถึงเรา
 • My address in to or cc field  =  กรองจากเมลที่ส่งถึงเรา หรือ CC

Attachments  =

 • Has any attachment  = กรองจากเมลที่มีเอกสารแนบ
 • Specific filenames  = กรองจากชื่อไฟล์แนบ
 • Specific extensions  =  กรองจากสกุลไฟล์ที่แนบมา เช่น .zip , .word , .exel
 • Over specific size  =  กรองจากขนาดที่มากกว่าที่กำหนดไว้

Other  =  กรองด้วยตัวเลือกอื่นๆ

 • Flagged as high priority  =  ปักหมุด(ธงแดง) ให้กับเมลที่มีความสำคัญสูง
 • Flagged as normal priority  =  ปักหมุด(ธงแดง) ให้กับเมลที่มีความสำคัญปรกติ
 • Flagged as low priority  =  ปักหมุด(ธงแดง) ให้กับเมลที่มีความสำคัญต่ำ
 • Message automated (no return address)  =  กรองจากข้อความอัตโนมัติ
 • Sender authenticated  =  กรองจากชื่อเมลที่แสดงกับชื่อเมลบน Header ตรงกันหรือไม่
 • Message over size  =  กรองจากขนาดเมลที่ขนาดมากกว่าที่กำหนด
 • Message under size  =  กรองจากขนาดเมลที่ขนาดต่ำกว่าที่กำหนด
 • Received in date range  =  กรองจากเมลในช่วงวันที่
 • Sent through a specific server (by IP address)  =  กรองจาก IP ที่ส่งเข้ามา
 • Spam probability  =  กรองจากคะแนนความน่าจะเป็น Spam


5. กำหนดการกระทำ ( Action )

Delete message  =  ลบเมลทิ้ง เมลที่ลบจะไม่สามารถกู้ขึ้นมาได้
Reroute message  =  ส่งต่อเมลไปยังเมลอื่น และจะลบไม่เก็บเมลไว้ที่เมลนี้
Bounce message  =  ตีกลับเมล
Move message  =  ย้ายเมลไปยังกล่องเมลที่กำหนด
Add Header  =  ใส่ข้อความเข้าไปใน Header
Add Text to Subject  =  ใส่ข้อความเข้าไปด้านหน้าหัวข้อเมล
Forward message  =  ส่อต่อเมลไปยังเมลอื่น
Mark as read  =  ทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้ว
Set Priority  =  กำหนดความสำคัญของเมล
Flag message  =  ปักหมุด(ธงแดง) อัตโนมัติ


6. กด Save บันทึกการตั้งค่า

 

Was this helpful?