วิธีเปิด port ใน Centos 6

7 views March 20, 2020 March 20, 2020 admin 0

วิธีเปิด port ใน Centos 6

1.SSH เข้าไปยัง ระบบ server

2.เข้าไปยัง path

vi /etc/sysconfig/iptables

3.จากนั้นใส่คำสั่ง

-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport พอร์ตที่ใช้งาน -j ACCEPT

4.ใช้คำสั่ง Reservice

service iptables restart

ทดสอบการใช้งานได้เลย ครับ

Was this helpful?