วิธี install nginx Centos

11 views June 13, 2022 June 13, 2022 admin 0

วิธี install nginx Centos

 1. ทำการ Remote SSH เข้า Server ผ่านโปรแกรมเช่น Putty หรือ Console Terminal ผ่าน Z.com
 2. ใช้คำสั่ง

  sudo yum install epel-release

  เพื่อติดตั้ง EPEL Software  EPELคือ แพ็กเกจเสริมสำหรับ Linux
  หากระบบถาม Is this ok [y/d/N]:  ให้พิมพ์  y แล้วกด Enter จนขึ้น Complete! คือสิ้นสุดขั้นตอนการติดตั้ง

 3. ทำการติดตั้ง nginx ด้วยคำสั่ง

  sudo yum install nginx

  หากระบบถาม Is this ok [y/d/N]:  ให้พิมพ์  y แล้วกด Enter จนขึ้น Complete! คือสิ้นสุดขั้นตอนการติดตั้ง

 4. Nginx จะไม่เริ่มทํางานโดยอัตโนมัติหลังจากติดตั้ง เมื่อต้องการให้ Nginx ทํางาน ให้ใช้คําสั่ง

  sudo systemctl start nginx
 5. ตรวจสอบว่า Service ทํางานหรือไม่ ด้วยคําสั่ง
 6. sudo systemctl status nginx
 7. หากมีการเรียกใช้งาน firewall ให้ใช้คำสั่งต่อไปนี้ เพื่ออนุญาตการรับส่งข้อมูลผ่าน HTTP และ  HTTPS :

  sudo firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=http && sudo firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=https && sudo firewall-cmd --reload
 8. ทดทอบเรียกใช้งานผ่านเบราเซอร์  พิมพ์  http://server_domain_name_หรือ_IP/
  เราจะเห็นหน้าเว็บNginx ทำงานแล้ว เมื่อทดสอบ ควรจะแสดงมีลักษณะนี้:

Was this helpful?