ขั้นตอนการติดตั้ง SSL

628 views May 17, 2019 July 25, 2019 not 0

ขั้นตอนการติดตั้ง SSLขั้นตอนที่ 1 : เข้าหน้าเว็บไซต์ z.com คลิกปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” เพื่อเข้าหน้าจัดการสมาชิก


 


ขั้นตอนที่ 2 : หน้า “แพลน” ให้ทำการเลือกข้อมูลแต่ละหัวข้อดังนี้
แพลน : เลือกแพลนที่ต้องการ
บริการที่จะนำไปใช้ : เลือก server เริ่มต้น “Other Server”
Aquisition Form : เลือกเปิดบริการใหม่ หรือ ย้ายเข้ามาจากที่อื่น
ระยะสัญญา : เลือกระยะเวลาที่ต้องการใช้งาน (สูงสุด 2ปี)
Wild Card : หากไม่ต้องการติดตั้งโดเมนย่อย ให้เลือก “Disable”
2-way SSL Authentication : เลือก “Enable” เพื่อรองรับการใช้งานแบบมี www และไม่มี www
วิธี authentication : เลือกวีธีการยืนยันเพื่อเปิดใช้งาน SSL ซึ่งจะมีทั้งหมด 3 วิธีการ คือ DNS Authentication , Email Authentication , Page Authentication ซึ่งขั้นตอนจะแตกต่างกัน


 


ขั้นตอนที่ 3 : หน้า “CSR/DN” ให้นำชุดโค้ด Certificate Sign Request (CSR) ที่ได้มาจากเครื่อง Server มาใส่ในช่องว่าง และ คลิกปุ่ม “การยืนยัน”
เมื่อคลิกปุ่มการยืนยันเรียบร้อย ระบบจะแสดงข้อมูล CSR ให้คลิกปุ่ม “ถัดไป”


 


ขั้นตอนที่ 4 : หน้า “ข้อมูล Vetting” ให้ทำการกรอกข้อมูล ชื่อ , เบอร์โทร , อีเมล์ ซึ่งเป็นข้อมูลเจ้าของ Certificate เมื่อกรอกเรียบร้อยแล้วคลิกปุ่ม “ถัดไป”


 


ขั้นตอนที่ 5 : หน้า “ยืนยัน” ระบบจะแสดงข้อมูลที่ทำการกรอกมาทั้งหมด หากข้อมูลถูกต้อง ให้คลิกปุ่ม “ตั้งค่า”


 


ขั้นตอนที่ 6 : หน้า “ชำระเงิน” เลือกช่องทางการชำระค่าบริการ


 


ขั้นตอนที่ 7 : หลังจากชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนถัดไป หน้า “Authentication” จะเป็นวิธีการยืนยันตามที่เลือกไว้ในขั้นตอนที่ 2 ซึ่งจะมีวิธีการยืนยันที่แตกต่างกัน


วิธีการที่ 1 : DNS Authentication
การตั้งค่า FQDN : เลือกโดเมนที่ต้องการใช้ SSL
Authentication ID : ให้นำโค้ดในช่องสี่เหลี่ยม “_globalsign-domain-verification=5TdrPEx6avCtmjw5XhV-iVPdzpV5SBFFimoNqrk2QF” ไปเพิ่มค่าที่ DNS ของโดเมนนั้น หลังจากเพิ่มค่าเรียบร้อยแล้ว รอระบบอัพเดทโดยประมาณ 5-10 นาที และคลิกปุ่ม “Authentication” หลังจาก Authentication เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงไฟล์ Certificate เพื่อใช้ติดตั้งที่ server

 


วิธีการที่ 2 : Email Authentication
Email Address : เลือกอีเมล์ภายใต้ชื่อโดเมน เพื่อให้ระบบส่งลิงก์ยืนยัน ซึ่งจะมีทั้งหมดดังนี้
admin@yourdomain.com / administrator@yourdomain.com / hostmaster@yourdomain.com
postmaster@yourdomain.com / webmaster@yourdomain.com
เมื่อเลือกอีเมล์เรียบร้อย ให้คลิกปุ่ม “Send Authentication Email” ระบบจะส่งอีเมล์เพื่อให้คลิกลิงก์ยืนยัน หลังจากทำการยืนยันเรียบร้อย ภายใน 15 นาที ระบบจะแสดงไฟล์ Certificate เพื่อใช้ติดตั้งที่ server

 


วิธีการที่ 3 : Page Authentication
การตั้งค่า URL : ทำการเลือก https:// และ โดเมนที่ต้องการใช้งาน
META TAG : ให้ทำการคัดลอดโค้ดในช่องสี่เหลี่ยม <meta name=”_globalsign-domain-verification=5TdrPEx6avCtmjw5XhV-iVPdzpV5SBFFimoNqrk2QF”/> เพื่อนำไปติดตั้งในส่วนของ Header Page Website หลังจากติดตั้ง META TAG เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม “Authentication” ภายใน 15 นาที ระบบจะแสดงไฟล์ Certificate เพื่อใช้ติดตั้งที่ server

 


ขั้นตอนที่ 8 : หลังจากผ่านขั้นตอนการ Authentication เรียบร้อยแล้ว ให้ทำการดาวน์โหลด Certification ทั้งหมด 2 ไฟล์ Intermediate Certificate Authority (ICA) + Certificate (PEM) เพื่อนำไปติดตั้งที่ server


Download File

Was this helpful?