วิธีการส่งเมลระบบ Smarter mail (16.x)

19 views January 9, 2020 January 9, 2020 admin 0

วิธีการส่งเมลระบบ Smarter mail (16.x)

1.log in เข้าไปยังหน้า Smarter mail

2.หลังจากเข้ามาหน้า Webmail ของ Smarter mail แล้ว

ให้กดคำว่า New

จากนั้นระบบจะเด่งหน้าขึ้นมาให้ข้อมูลลงไปดังนี้

2.1 TO

E-mail ที่ต้องการส่งออกไป เช่น netdesignhost.com@gmail.com

2.2 Subject

เป็นเนื้อเรื่องของ E-mail ที่ต้องการตั้งชื่อหัวข้อเรื่อง

2.3 รูป คลิป

ใช้สำหรับแนบไฟล์ เช่น ไฟล์รูป PDF หรือ อื่น ๆ ( ตัวระบบ Smarter mail จะกำหนดแนบไฟล์ได้ไม่เกิน 20 MB )

2.4 CC และ BCC

CC = E-mail ที่กรอกอยู่ในช่อง Cc จะได้รับข้อความเหมือนกับในช่อง To ทุกประการ แต่จะมีจุดที่แตกต่างกัน คือ ผู้รับไม่จำเป็นต้องตอบกลับ เพราะ E-mail ฉบับนี้เป็นเพียงแค่สำเนาที่ต้องการแจ้งให้ทราบเพียงเท่านั้น

BCC = E-mail ที่กรอกอยู่ในช่อง Bcc จะได้รับข้อความที่เหมือนกับในช่อง To และ Cc ทุกประการ แต่จะมีจุดพิเศษและไม่เหมือนอยู่ที่ ผู้รับในช่อง To และ Cc จะไม่เห็น E-mail ในช่องนี้

2.5 เนื้อหา e-mail 

ใช้สำหรับใส่ข้อมูลเนื้อหา E-mail ที่ต้องการติดต่อสือสารกับ E-mail ที่ต้องการส่งออกไป สามารถใส่เนื้อหา ข้อมูลลงไปได้ครับ

2.6 Send

เป็นการส่งข้อมูลออกไปยังเมลที่เราทำการ ใส่ E-mail ใน TO ไว้ ครับ

Was this helpful?