วิธีการตั้ง Spam Filter , Trusted Senders และ Blocked Senders

59 views November 3, 2021 admin 0

การตั้งค่า Spam Filter คือการตั้งค่ากรอง Spam อัตโนมัติ การตั้งค่าจะมีให้ตั้ง 2 ระดับคือ Admin กับ User

 • ตั้งค่าระดับ Admin (Domain Setting) ซึ่งมีผลกับทุก User และจะมีผลก่อนตั้งค่าระดับ User
 • คั้งค่าระดับ User (Setting) จะกรองแค่ตัว User ที่ตั้งเอง

1. Login เข้าหน้า Webmail


2. ไปที่เมนู  Spam Filter

 • ตั้งค่าระดับ Admin เข้าไปที่ Domain Setting  >  Spam Filter
 • ตั้งค่าระดับ User เข้าไปที่ Setting  >  Spam Filter


3. ตั้งค่า Spam Probability

ค่าเริ่มต้นของ Spam Probability จะถูกกำหนดโดยเซิฟเวอร์  และ Spam Weight จะถูกคำนวนบนเซิฟเวอร์

 • Allow user to override settings  =  เปิด-ปิด เมนู Override spam setting ให้ User ตั้งค่า Action ของ Spam Probability ได้ด้วยตนเอง
 • Override spam setting = เปิด-ปิด ตั้งค่า Action ของ Spam Probability

หากเปิด Override spam setting จะสามารถกำหนดตัวกรองความน่าจะเป็น Spam ตาม Weight ได้ 3 ช่วงระดับคือ Low , Medium , High และสามารถกำหนด Action ตามช่วงระดับได้ ซึ่งจะมี 4 ตัวเลือกคือ

 • No Action  =  ไม่มีการกระทำ
 • Delete Message  =  ลบเมลทิ้ง
 • Move to Junk Email Folder  =  ย้ายไปยังโฟลเดอร์ Junk
 • Add Text to Subject  =  เพิ่มข้อความที่ส่วนหัวเรื่องเมล ยกตัวอย่างเช่น หัวเรื่องเมลชื่อ Subject เพิ่มคำว่า Spam จะกลายเป็น (Spam) Subject

การตั้งค่า Trusted Senders คือการตั้งค่าความน่าเชื่อถือให้กับ Domain หรือ Email ที่กำหนดและจะไม่ถูกกรองใน Spam Filter แต่ยังถูกกรองใน Content Fillter อยู่ การตั้งค่าจะมีให้ตั้ง 2 ระดับคือ Admin กับ User

 • ตั้งค่าระดับ Admin (Domain Setting) ซึ่งมีผลกับทุก User และจะมีผลก่อนตั้งค่าระดับ User
 • คั้งค่าระดับ User (Setting) จะกรองแค่ตัว User ที่ตั้งเอง

1. Login เข้าหน้า Webmail


2. ไปที่เมนู  Spam Filter

 • ตั้งค่าระดับ Admin เข้าไปที่ Domain Setting  >  Spam Filter
 • ตั้งค่าระดับ User เข้าไปที่ Setting  >  Spam Filter


3. ตั้งค่า Trusted Senders

 • Trusted Domains = ตั้งค่าความเชื่อถือให้โดเมนที่กำหนด
 • Trusted Email Addresses = ตั้งค่าความเชื่อถือให้อีเมลที่กำหนด

การตั้งค่า Blocked Senders จะมีให้ตั้งในระดับ User เท่านั้น จะเป็นการตั้งค่าบล๊อกเมล และกำหนดการกระทำ

1. Login เข้าหน้า Webmail


2. ไปที่เมนู  Spam Filter


3. ตั้งค่า Blocked Senders

Blocked Sender Action = เลือกการกระทำ

 • None  =  ไม่กระทำ
 • Move To Junk Email Folder  =  ย้ายไปโฟลเดอร์ Junk
 • Move To Deleted Items Folder  =  ย้ายไปโฟลเดอร์ Delete
 • Delete  =  ลบเมลทิ้ง

Blocked Senders = ตั้งค่าบล๊อกอีกเมลที่กำหนด


ในหน้า Mail Box นั้นตัว User สามารถกดคลิกขวาที่เมลแล้วเลือก Trust Sender และ Block Sender ให้กับอีเมลที่ส่งเข้ามาได้

Was this helpful?