ไพรเวท โฮสติ้ง เพล็กส์ - Private hosting ( Plesk )

วิธีอัพเดท MariaDB 10.2 Plesk ( CentOS7 /Linux)

191 views December 19, 2020 May 6, 2021 admin 0

 

***การอัพเดท mariaDB 10.2 ลูกค้าต้องทำการอัพเกรด Plesk เป็น version 18.0.30 ขึ้นไปครับ

1. ssh เข้า Program เช่น putty ครับ

ตรงช่อง Host name ให้ใสเป็น IP เครื่อง Private hosting ของลูกค้าครับ

2. ใส่ User และ Password SSH
*** โดยปกติแล้ว User จะเป็น root ครับ ในส่วน Password นั้นจะเป็นไปตามที่ลูกค้ากำหนดตอนเซ็ต Private hosting ครั้งแรกครับ

3 . ทำการ stop MariaDB โดยใช้คำสั่ง

service mariadb stop หรือ systemctl stop mariadb

แล้วกด Enter

4. ทำการ back up MySQL databases: โดยใช้คำสั่ง

 cp -v -a /var/lib/mysql/ /var/lib/mysql_backup

แล้วกด Enter

5. ตรวจสอบว่าติดตั้งแพ็คเกจ mysql-server อยู่หรือไม่ หากไม่มีการติดตั้งสามารถข้ามไปยังขั้นตอนที่ 6 ได้เลยครับ

โดยใช้คำสั่ง

rpm -q --whatprovides mysql-server

5.1 หากมีการติดตั้ง ให้ทำการลบออกโดยใช้คำสั่งต่อไปนี้

rpm -e --nodeps `rpm -q --whatprovides mysql-server

6. ทำการเปิดไฟล์ MariaDB.repo เพื่อเข้าไปแก้ไขคำสั่ง

 vi /etc/yum.repos.d/MariaDB.repo

แล้วกด Enter  แล้วกด อักษร ภาษาอังกฤษ ตัว i และเพิ่มคำสั่งต่อไปนี้

[mariadb]
name = MariaDB
baseurl = http://yum.mariadb.org/10.2/centos7-amd64
gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB
gpgcheck=1

หลังจากนั้นกด Esc พิม :wq! แล้วกด Enter
7. เริ่มทำการ upgrade MariaDB โดยใช้คำสั่ง

yum install MariaDB-client MariaDB-server MariaDB-compat MariaDB-shared

แล้วกด Enter

7.1 ระบบจะทำการ downloads package และจะมีขึ้น Is This ok [y/d/N]: ให้พิม y แล้วกด enter

7.2 ระบบจะทำการ install process และจะมีขึ้น Is This ok [y/N]: ให้พิม y แล้วกด Enter

7.3 รอระบบดำเนินการเรียบร้อยแล้วจะขึ้นสถานะ Complete เป็นการอัพเดทเสร็จสมบูรณ์

8. ทำการ start MariaDB โดยใช้คำสั่ง

service mariadb start หรือ systemctl start mariadb


9. ตรวจสอบ version MariaDB โดยใช้คำสั่ง

mysql –version หรือ mysql -V

Was this helpful?